نمایندگی بندرعباس
تلفن : 3514164 - 0763 
نشانی: بندر عباس – اسکله شهید رجایی – انبار اختصاصی آتش زای تاید واتر – انبار شماره 3
پست الکترونیک : pctcba@ptc-ir.com