گزارشات مالی

 ردیف  عنوان  لینک دانلود
56 گزارش فعالیت ماهانه - شهریور ماه دانلود
55 سایر اطلاعات با اهمیت پرونده حقوقی ماژان دانلود
54 صورت مالی 6 ماهه 1402 دانلود
53 گزارش تفسیری مدیریت 6 ماهه اول 1402 دانلود
52 گزارش ماهانه مرداد ماه دانلود
51 گزارش ماهانه تیر ماه دانلود
50 زمانبندی پرداخت سود سهام دانلود
49 تغییر مدیرعامل شرکت دانلود
48 صورت مالی تلفیقی منتهی به 29 اسفند 1401 دانلود
47 تلفیقی گزارش تفسیری مدیریت دانلود
46 گزارش ماهانه اردیبهشت ماه 1402 دانلود
45 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 (حسابرسی نشده) دانلود
44 گزارش تفسیری 1401 دانلود
43 گزارش افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ( تعدیلات سنواتی ) دانلود
42 گزارش فعالیت فروردین ماه 1402 دانلود
41 صورتجلسه تایید گزارش افزایش سرمایه دانلود
40 گزارش توجیهی افزایش سرمایه حپترو 1401 دانلود
39 گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 دانلود
38 گزارش فعالیت بهمن ماه 1401 دانلود
37 گزارش فعالیت دیماه 1401 دانلود
36 نتیجه مزایده فروش تانکرهای مستعمل دانلود
35 گزارش فعالیت آذرماه سال 1401 دانلود
34 گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی 9 ماهه سال 1401 دانلود
33 تغییرات اعضای هیئت مدیره دانلود
32 گزارش تفسیری مدیریت شش ماهه 1401 دانلود
31 صورت مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 دانلود
30 صورت جلسه هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه دانلود
29 نتیجه مزایده فروش تانکر دانلود
28 مزایده فروش تانکر دانلود
27 فروش ماشین آلات راهسازی دانلود
26 گزارش فعالیت آبان ماه 1401 دانلود
25 گزارش فعالیت مهر ماه 1401 دانلود
24 گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 دانلود
23 گزارش تفسیری مدیریت دانلود
22 صورت مالی شش ماهه شرکت جهان دنیز کالا دانلود
21 صورت مالی شش ماهه شرکت امتداد زنجیره پایدار دانلود
20 گزارش فعالیت مرداد ماه 1401 دانلود
19 تغییرات اعضای هیئت مدیره دانلود
18 کنترل داخلی دانلود
17 صورت های مالی 1400 - حسابرسی شده دانلود
16 گزارش فعالیت 1400 - نهایی دانلود
15 گزارش تفسیری مدیریت 1400 دانلود
14 گزارش عملکرد تیر ماه دانلود
13 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 دانلود
12 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 دانلود
11 افشای اطلاعات با اهمیت دانلود
10 زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1401 دانلود
9 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به خرداد 1401 حسابرسی نشده دانلود
8 گزارش عملکرد خرداد ماه 1401 دانلود
7 مشخصات اعضای کمیته حسابرسی دانلود
6 گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 1401 دانلود
5 گزارش عملکرد فروردین ماه 1401 دانلود
4 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1400/12/29
دانلود
3 صورت های مالی شرکت اصلی منتهی به اسفند 1400 حسابرسی نشده دانلود
2 گزارش عملکرد اسفند ماه 1400 دانلود
1 گزارش عملکرد بهمن ماه 1400 دانلود


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند