رویدادها

- حضور فعال شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در کارگروه لجستیک کشور

- حضور فعال به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بازنگری استاندارد مخازن گاز مایع - استاندارد 841

- حضور جناب آقای دکتر یاسری، مدیرعامل محترم شرکت بعنوان "عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های سراسری حمل و نقل جاده ای داخل کشور"