قسمت چهارم

برای دانلود هر فایل بر روی آن کلیک نمایید

برای بازگشت به بخش اصلی اینجا کلیک نمایید

   دانلود : DPG.pdf           حجم فایل 315 KB
   دانلود : MTBE.pdf           حجم فایل 309 KB
   دانلود : POLY_ETHYLENE_ACETAT_VINYL.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : MSDS_EPS_EN_2016.pdf           حجم فایل 443 KB
   دانلود : bicarbonatsodium.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود : Acetone.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود : terephthalic_acid.pdf           حجم فایل 306 KB
   دانلود : TEG.pdf           حجم فایل 281 KB
   دانلود : sulphateamonium.pdf           حجم فایل 270 KB
   دانلود : soodesozavar.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : SBR.pdf           حجم فایل 300 KB
   دانلود : Raffinate.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : PVC.pdf           حجم فایل 383 KB
   دانلود : ps-moghavem.pdf           حجم فایل 291 KB