قسمت سوم

برای دانلود هر فایل بر روی آن کلیک نمایید

برای بازگشت به بخش اصلی اینجا کلیک نمایید

   دانلود : ps-mamuli.pdf           حجم فایل 297 KB
   دانلود : ps-enbesati.pdf           حجم فایل 281 KB
   دانلود : PP.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : PET.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود : paraxylene.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود : orthoxylene.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود : nitrogen.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود : nitrateamonium.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : naphthalene.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : naphtha.pdf           حجم فایل 304 KB
   دانلود : MEG.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود : LLDPE.pdf           حجم فایل 279 KB
   دانلود : LAB.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود : IDPE.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود : hypochloritsodium.pdf           حجم فایل 288 KB
   دانلود : HDPE.pdf           حجم فایل 265 KB
   دانلود : HAB.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود : Ethanolamine.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود : eps-maye.pdf           حجم فایل 292 KB
   دانلود : eps-jamed.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : EDC.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : DEG.pdf           حجم فایل 292 KB
   دانلود : ABS.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود : Butene-1.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : Xylene_(mixed_isomers).pdf           حجم فایل 302 KB