بخش HSE شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی تلاش دارد تا مطابق با انتظارات الزام شده در استانداردهای مرتبط، فرآیندهای عملیاتی شامل حمل و نقل زمینی، انبارداری و ... را از لحاظ ایمنی کنترل نماید

مستندات مربوط به HSE در شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی عبارتند از :

- روش اجرایی HSE

- فرم جامع HSE

- فرم گزارش HSE

- روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

- دستورالعمل مدیریت ریسک

- MSDS (قسمت اول)

- MSDS (قسمت دوم)

MSDS (قسمت سوم)

MSDS (قسمت چهارم)

 

انیمیشن آموزشی حادثه انفجار و آتش سوزی در یک مجتمع پتروشیمی

 

تلفن مستقیم دفتر HSE : 

02166789179

   دانلود : جدول_انطباق_محموله_های_شیمیایی_مایع_و_گاز.pdf           حجم فایل 321 KB
   دانلود : استانداردهای_بارگیری_و_مهار_بار.pdf           حجم فایل 4686 KB
   دانلود : راهنمای_بهداشت_محیط_در_شرایط_اضطراری.pdf           حجم فایل 3248 KB
   دانلود : راهنما_و_دستورالعمل_مواد_شیمیایی_خطرناک.pdf           حجم فایل 3651 KB
   دانلود : حدود_مجاز_مواجهه_شغلی.pdf           حجم فایل 1848 KB
   دانلود : شيمي_حريق.pdf           حجم فایل 669 KB
   دانلود : UN_CODES_OF_CHEMICALS_MATERIALS.pdf           حجم فایل 329 KB
   دانلود : دفترچه_حمل_و_نقل_ایمن_کالاهای_خطرناک.pdf           حجم فایل 181 KB

جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند