گزارشات مالی

 ردیف  عنوان  لینک دانلود
1 صورت جلسه هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه دانلود
2 نتیجه مزایده فروش تانکر دانلود
3 مزایده فروش تانکر دانلود
4 فروش ماشین آلات راهسازی دانلود
5 گزارش فعالیت آبان ماه 1401 دانلود
6 گزارش فعالیت مهر ماه 1401 دانلود
7 گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 دانلود
8 گزارش تفسیری مدیریت دانلود
9 صورت مالی شش ماهه شرکت جهان دنیز کالا دانلود
10 صورت مالی شش ماهه شرکت امتداد زنجیره پایدار دانلود
11 گزارش فعالیت مرداد ماه 1401 دانلود
12 تغییرات اعضای هیئت مدیره دانلود
13 کنترل داخلی دانلود
14 صورت های مالی 1400 - حسابرسی شده دانلود
15 گزارش فعالیت 1400 - نهایی دانلود
16 گزارش تفسیری مدیریت 1400 دانلود
17 گزارش عملکرد تیر ماه دانلود
18 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 دانلود
19 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 دانلود
20 افشای اطلاعات با اهمیت دانلود
21 زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1401 دانلود
22 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به خرداد 1401 حسابرسی نشده دانلود
23 گزارش عملکرد خرداد ماه 1401 دانلود
24 مشخصات اعضای کمیته حسابرسی دانلود
25 گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 1401 دانلود
26 گزارش عملکرد فروردین ماه 1401 دانلود
27 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1400/12/29
دانلود
28 صورت های مالی شرکت اصلی منتهی به اسفند 1400 حسابرسی نشده دانلود
29 گزارش عملکرد اسفند ماه 1400 دانلود
30 گزارش عملکرد بهمن ماه 1400 دانلود


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند