استعلام نرخ حمل

 

سامانه استعلام تن کیلومتر (ساتک) شرکت باروان: تعیین حدودی کرایه حمل بر حسب مبدا، مقصد، نوع بارگیر و نوع بار